กิจกรรมนิเทศ ติดตาม เยี่ยมบ้าน 9-9-2564 ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ของโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

เมื่อโรคระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองติดตั้งทีวีดิจิตอล หรือซื้อกล่องรับสัญญานทีวีดิจิตอล จำนวน 35 รายเพื่อให้ลูกสามารถเรียนแบบ On Air ได้ ทั้งนี้เนื่องจากในเขตบริการของโรงเรียนระบบอินเตอร์เน็ตยังใช้ได้ไม่ทั่วถึงซึ่งใช้ได้เพียง 5% ของพื้นที่ รวมทั้งคลื่นสัญญานของค่ายมือถือทุกค่ายก็ยังไม่เสถียรและแรงพอที่จะเรียนแบบออนไลน์ วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดคือ ซื้อทีวีดิจิตอลใหม่เครื่องละ 1,600 บาท ซื้อกล่องดาวเทียม 600 บาท โรงเรียนโดยคุณครู ภารโรงร่วมกันผลิตสายอากาศทีวีดิจิตอลแจกและไปช่วยติดตั้ง ทำให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้นจึงใช้วิธีเรียนแบบ On Air @ Home และ On Hand ผสมผสานกัน โดยจัดให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนจำนวน 12 คน ต้องปรับบทบาทจากผู้สอนที่โรงเรียน เป็นพ่อครู แม่ครู เดินไปสอนที่บ้าน โดยให้คำแนะนำในการเรียน การระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาด และเป็นที่ปรึกษานักเรียน ให้กำลังใจผู้ปกครองนักเรียนในยามวิกฤต คณะครูจะไปติดตาม นิเทศ รับ-ส่งใบงาน และมอบเงินอาหารกลางวัน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ผลปรากฏว่ากิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นที่ชื่นชม ชื่นชอบของชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน ทั้งนี้ในพื้นที่บริการของโรงเรียนไม่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ตั้งแต่เริ่มต้นของการระบาดจนถึงปัจจุบัน ด้วยความเข้มแข็งของชุมชน เจ้าหน้าที่ในหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อสม.

นายนิพนธ์ มณีรัตน์