โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา ๓ : “นักเรียนต้องได้เรียน ครูต้องได้สอน” ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙

๑๕-๙-๒๕๖๔ : กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการใช้สื่อออนแอร์ ช่วยแก้ปัญหาการใช้งาน และให้คำแนะนำต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง เป็นไปตามปกติทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ในสถานการณ์พื้นที่บริการที่ปลอดโรคระบาดโควิด-๑๙ ดังนั้น ครูโรงเรียนบ้านควนเจดีย์ต้องใช้กลยุทธ์เดินสอนก่อนเด็กจะหายไปจากระบบ (จริงๆ)

นายนิพนธ์ มณีรัตน์