เครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ สพป.ระยอง เขต ๒ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมสมรรถนะเด็กยุคใหม่ ใส่ใจโลกอนาคต ปี ๒๕๖๔ ของเครือข่ายการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวิจัย สู่การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (3R8C) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและการเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยมี รศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการวิจัย ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร อบรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting