สพป.ลำพูน เขต 1 ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ประธานกรรมการในการประเมินโรงเรียนพระราชทาน รร.รพีเลิศวิทยา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ โดยมี นางรพีพร เลาหกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นางดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ นางภัทษร คำแหง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นกรรมการ และนางพลอยพรรณ อุดมเดช นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ รร.รพีเลิศวิทยา อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564