สพป.ลพ. เขต 1 สรุปผลการจัดงานวันครู 62

นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุม สรุปผลการจัดงานวันครู ประจำปี 2562 เพื่อสรุปผลการจัดงาน วิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดการจัดงานในครั้งต่อๆไป ณ ห้องประชุมทานตะวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562