สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning “ถามคือสอน สะท้อนคือเรียน เขียนคือคิด”

วันที่ 25 กันยายน 2561 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นางสาวพิณิวรรณ อินทเชื้อ ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Active Learning “ถามคือสอน สะท้อนคือเรียน เขียนคือคิด” ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2561 เป็นการดำเนินงานตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอน ได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน จำนวน 240 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน 14 โรงเรียน