การนำเสนอโมเดลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคเหนือ

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ในการนำเสนอนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนก้าวข้ามสภาวะวิกฤติ COVID-19 แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงานประชุมวิชาการ ประกาศเดินหน้าพลิกโฉม พร้อมนี้ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการ ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1