สพม.ร้อยเอ็ด การกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2564 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมกับ นายศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะกรรมการ นางศุภวรรณ อดกลั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการและเลขานุการ และ นายสุรชาติ ลาภอาษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2564 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครูโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบุญชูอนุสรณ์ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

โสมสุภางค์ บุญกอง
Latest posts by โสมสุภางค์ บุญกอง (see all)