สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประชุมทางไกล การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx Meeting

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมทางไกล การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Cisco WebEx Meeting คณะวิทยากรประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ว่าที่ ร.ต.ดร.พรเทพ โพธิ์พันธุ์ และคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ และคณะครูโรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย ผู้อำนวยการอดุมศักดิ์ พรมพิลา และคณะครูโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 60 โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด