สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินประเมินนักเรียนและสถานศึกษาฯ ประกอบด้วย นายทองพูล ศิริโท ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อุพิษ เหมือนทอง ศึกษานิเทศก์ นางอภันตรี พรรณาสุระ ศึกษานิเทศก์ นางสาวธาริณี มลารวม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางเนตรยา พลสมัคร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดำเนินการประเมินนักเรียน (นายรณพีร์ ป้องสีดา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5) และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษา (ขนาดกลาง) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ