สพม.ร้อยเอ็ด อบรมพัฒนาสมรรถนะ ครูคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาสมรรถนะ ครูคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านระบบ VDO Conference ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting เพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการผ่านกระบวนการอย่างเต็มศักยภาพ วิทยากรในการจัดอบรมได้แก่ คณะศึกษานิเทศก์ ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

โสมสุภางค์ บุญกอง
Latest posts by โสมสุภางค์ บุญกอง (see all)