สพม.เลย หนองบัวลำภู ขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุ้มครอง ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ระหว่างวันที่  4 – 5  สิงหาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน และการช่วยเหลือคุ้มครองและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด

นางสาวจันทร์พิมพ์  สุขเสริม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน และการช่วยเหลือคุ้มครองและป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีการศึกษา 2564ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ซึ่งมีครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูจิตวิทยาโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบสอนเพศวิถีศึกษาทักษะชีวิตหรือครูผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  รวมจำนวนกว่า  120 คน เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ ZOOM MEETING ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H)

และได้รับเกียรติจาก อ.นิภา เกตุเทพา  ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาและการแนะแนว และระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการปรึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตหัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนสตรีวิทยา 2 มัธยมศึกษาตอนต้น และเลขานุการศูนย์แนะแนวประจำ สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 มาเป็นวิทยากร รวมถึงทีมวิทยากร ซึ่งเป็นทั้งผู้ดูแลระบบการอบรมออนไลน์และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ร่วมดำเนิน“โครงการขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษา” ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพฐ. คือ คุณธวัชชัย พาชื่น และคุณนิภา เหล่าปาสี จากมูลนิธิแพธทูเฮลท์

   

……………………………………………..