สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้ นายแดง  จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการบริหารการจัดสอบคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้กล่าวเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ สพฐ.กำหนดให้มีการจัดสอบทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ แนวทาง บทบาท และหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน ระดับสนามสอบ และเพื่อให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2562  ระดับสนามสอบ ระดับศูนย์สอบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐาน ความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม  ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมฯ คณะกรรมการระดับสนามสอบในวันที่ 21 ม.ค.2562  จำนวน 2 จุด คือ 1. ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มีคณะกรรมการจากอำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า เข้าร่วมประชุม  จำนวน 140 คน 2. หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) คณะกรรมการจากอำเภอบำเหน็จณรงค์ และอำเภอซับใหญ่ เข้าร่วมประชุม จำนวน 130 คน ในเวลา 13.30 น.   โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นวิทยากรในการประชุมชี้แจงฯ