สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา PLC With Growthmineset สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีที่ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา PLC with Growthmineset สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการพัฒนาครูรุ่นใหม่ ปีที่ 2 (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) โดยมีนายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์ ผอ.โรงเรียนบ้านชมภูทอง สพป.บึงกาฬ ในนามประธาน โครงการฯ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน ตามโครงการฯ ให้แก่โรงเรียนปลายทาง รุ่นที่ 2 พัฒนาผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการให้มีความรู้ทักษะด้าน PLC การพัฒนาองค์กรและบุคลากร ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 19 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนปลายทางรุ่นที่ 2 ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1,2,3 จัดระหว่างวันที่  9-10 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของ โรคโควิด-19 โดยเคร่งครัด