สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2564) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ/เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2564) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ  ประกาศ ของ สพฐ. และระเบียบกระทรวงการคลัง โดยมีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นางสาวสมหวังจิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้นำเสนอข้อมูลในการพิจารณา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3