เผยแพร่คำแปลกฏหมายเป็นภาษากลางอาเซียน(ภาษาอังกฤษ)ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางกฏหมาย พ.ศ.2562ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบนี้