ตัวแทน สพฐ. เขตตรวจราชการที่ 16 จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 16 เป็นตัวแทนของ สพฐ.ในพื้นที่ จัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 ในการปฏิบัติหน้างาน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งครอบคลุมภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมพวงเพชร สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย