รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 3 และประโคนชัย 4

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานในการนิเทศ ติดตามการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประโคนชัย 3 และประโคนชัย 4 (ภาคเช้า) ณ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา มีนางประภัสสร สรวนรัมย์ ผอ.รร.บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา และคณะให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 13 โรงเรียน (ภาคบ่าย) ณ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี มีนายธนาวุฒิ บัวภา ผอ.รร.บ้านปราสาทสามัคคี และคณะให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมจำนวน 12 โรงเรียน โดยการออกนิเทศ ติดตามในครั้งนี้ มีประเด็นในการนิเทศ ติดตามทั้งหมด 7 ประเด็น ได้แก่ 1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 2. การพัฒนาการอ่านออกยกชั้น 3. นวัตกรรมการสอน (1 ครู 1 นวัตกรรม แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการสอนของครู) 4. นวัตกรรมการบริหาร (1 ผู้บริหาร 1 นวัตกรรม รูปแบบการบริหาร) 5. 1 โรงเรียน 1 กิจกรรมเด่น 6. 1 โรงเรียน 1 อัตลักษณ์บุรีรัมย์ 7. โรงเรียนปลอดขยะ