สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมทางไกล แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา และความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไซต์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด