คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนในเครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน อ.จัตุรัส

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่ม ICT นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในเครือข่ายบ้านขาม-หนองโดน  อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ