สพฐ. เยี่ยมชมระบบการเรียนการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน พร้อมด้วย ดร.สุวิทย์ บึงบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และบุคลากรในสังกัด สพฐ. เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลทั้งระบบ โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกันได้โดยอาศัยสื่อประสม ได้แก่ สื่อหลักและสื่อเสริมเติมเต็ม ในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล รวมทั้งกิจกรรมปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ เช่น การสอนเสริม การสัมมนาเสริมและการสัมมนาเข้ม ผู้เรียนจะใช้วิธีการเรียนด้วยตนเองในเวลาและสถานที่ที่สะดวก