ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 และคณะตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/ 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของสถานศึกษาในสังกัด

นายประพันธ์ รินพล ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพื่อนิเทศความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พร้อมให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน โรงเรียนปลายนาวิทยา โรงเรียนบ้านป่าเหว และโรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

โชติกา ใจเฉียบ
Latest posts by โชติกา ใจเฉียบ (see all)