โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสอนเสริมอย่างเข้ม O-net

วันที่ 24 มกราคม 2562 นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาสอนเสริมอย่างเข้ม O-net ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านดงกลาง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนวังสามหมอ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ให้มีความพร้อมและมีความรู้เพียงพอที่จะทดสอบทาง การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – net ) และสอบเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ใน ระดับที่พึงพอใจ และในสาขาวิชาหรือคณะที่นักเรียนมีความถนัดและพึงประสงค์ ซึ่งจะส่งผลต่อการเลือก ประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนนาความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นและสังคมต่อไป

……..