สพป.พิษณุโลก เขต 1 สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรบนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  โดยวันที่ 17 มกราคม 2562  ห้องประชุมขวัญมณฑล  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษรุโลก เขต 1   พร้อมบรรยายพิเศษให้ความรู้ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับการสร้างชาติและพัฒนาชาติไทย”  ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และ “การมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์” โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  วันที่ 18-19 มกราคม 2562  นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ศึกษา ดูงานแหล่งเรียนรู้ ในกรุงเทพมหานคร อาทิ  นิทรรศการประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  / มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ /  นิทรรศ์รัตนโกสินทร์ /นิทรรศการประวัติศาสตร์ที่ให้ความรู้ แสดงความผูกพัน ความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1  ถึงรัชกาลปัจจุบัน งาน งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว  สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์  และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา