ศูนย์สอบสพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา o9.00 น. ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมไพลิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  ( Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561  ซึ่งจะทำการทดสอบในวันที่  2-3 กุมภาพันธ์ 2562  4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย  ภาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์กรมหาชน) หรือ (สทศ.)  เป็นศูนย์ดำเนินการสอบ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) / สังกัดทบวงมหาวิยาลัย (ร.ร.สาธิตฯ) /สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล) / สังกัดกรมศาสนา /สังกัดเอกชน  โดยแบ่งสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ/ โรงเรียนบ้านปลักแรด/โรงเรียนวัดบ้านดง/โรงเรียนบ้านหนองกุลา/โรงเรียนจ่าการบุญ/โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง/โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก/โรงเรียนวัดบ้านใหม่/โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)/โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม/โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก/โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 สนามสอบ ได้แก่ โรงเรียนบางระกำ /โรงเรียนบ้านหนองกุลา/โรงเรียนวัดหนองพะยอม/ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส/ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร/โรงเรียนวัดมหาวนาราม/โรงเรียนผดุงราษฎร์ /โรงเยนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พระพุทธชินราช  เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ จึงได้จัดประชุมบุคลากรระดับสนามสอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย ตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ   กรรมการกลาง  หัวหน้าสนามสอบ  กรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อชี้แจง ศึกษา ทำความเข้าใจรายละเอียด การดำเนินงาน  บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และถือปฏิบัติในทุกขั้นตอน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ