บุคลากรสังกัดสพป.ระยอง เขต ๒ รับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ นำบุคลากรในสังกัดเข้ารับการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ ๒ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจครั้งที่ ๑ ไปเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เนื่องจากมีบุคลากรในสังกัด จำนวน ๑ ราย พบผลการตรวจจาก ATK จำนวน ๒ ครั้ง มีผลเป็นบวก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ซึ่งจากการตรวจคัดกรองปรากฏผลเป็นลบทุกคน โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรจากโรงพยาบาลแกลง มาดำเนินการตรวจคัดกรองให้บุคลากรในครั้งนี้ และขอขอบคุณ โรงพยาบาลแกลง มา ณ โอกาสนี้