เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสพฐ.( ส่วนกลาง)

รายละเอียดดังประกาศและเอกสารแนบนี้