สพฐ.บันทึกเทป รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน “๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

++++ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ร่วมรายการ บันทึกเทป รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ” โดยมีนายอรรทิตย์ฌาณ  คูหาเรืองรอง  เป็นพิธีกร จะออกอากาศ วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒0.๓0-๒0.๕๕ น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 บันทึกเทปรายการ เมื่อวันพุธที่ ๓0 มกราคม ๒๕๖๒.

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ