สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 มกราคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุมสอบ O-NET ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมประโคนชัย (ชั้น 1) สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 เพื่อชี้แจงและสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่และภารกิจของคณะกรรมการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ มีความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นที่ยอมรับเชื่อถือและเป็นมาตรฐานเดียวกัน