ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเป็นการทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้ง 4 วิชา ได้แก่ 1)ภาษาไทย 2)ภาษาอังกฤษ 3)คณิตศาสตร์ 4)วิทยาศาสตร์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดการสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24 สนามสอบ และ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 14 สนามสอบ รวมทั้งสิ้น จำนวน 38 สนามสอบ ในการนี้ได้ติดตามความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบตามที่ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (องค์การมหาชน) สทศ กำหนด ด้วยความโปร่งใส ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบ 1. โรงเรียนวัดอัมพวัน 2. โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 3. โรงเรียนวัดเตย อำเภอพรหมบุรี 4. โรงเรียนวัดถอนสมอ 5. โรงเรียนวัดโสภา อำเภอท่าช้าง 6. โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 7. โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม  อำเภอค่ายบางระจัน 8. โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 9. โรงเรียนวัดคีม 10. โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา อำเภอบางระจัน 11. โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทร์บุรี) 12. โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี และ 13. โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อำเภอเมืองสิงห์บุรี