สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ศูนย์สอบฯ ส่ง-รับมอบข้อสอบและกระดาษ การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 05.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งเป็นศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการประจำศูนย์สอบได้ส่ง-รับมอบข้อสอบและกระดาษคำตอบ ให้ตัวแทนคณะกรรมการประจำสนามสอบเพื่อนำไปส่งมอบให้คณะกรรมการประจำสนามสอบ ดำเนินการทดสอบนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเริ่มทำการทดสอบเวลา 09.00 น.-เวลา 16.00 น. และในเวลาประมาณ 17.00 น. ตัวแทนคณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการส่งมอบเอกสารในการดำเนินการสอบ ให้คณะกรรมการประจำศูนย์สอบ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบทุกสนามสอบ