การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะ 1 ปี

+++++วันที่ 14 มกราคม 2565  นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 6 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 1 ปี จากคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ประกอบด้วย นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตรัง เขต 2 ประธานกรรมการ นายกิจธิชัย สารรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  กรรมการ  นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรัง กระบี่ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมเทพทาโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา     เรวดี…ภาพ / ข่าว