ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยม ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดเชิงกระ

วันที่ 14  มกราคม  2565 เวลา 14.00 น. นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามดูความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และการจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  โรงเรียนวัดเชิงกระ  อำเภอเมืองชุมพร โดยได้พบปะพูดคุย เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ  ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในการปฏิบัติงาน.-