ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการเปิดเรียนแบบ on-site และติดตามความพร้อมการขอเปิดเรียนแบบ on-site ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 18  มกราคม 2565  นายศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ ( On-site)  โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว และติดตามความพร้อมของโรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม เพื่อเตรียมรับการประเมินจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดชุมพร ในการขอเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ( Covid-19) และได้พบปะพูดคุย เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ในการปฏิบัติงาน ซึ่งโรงเรียนทั้ง 2 โรง ได้ปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  มีจุดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับให้นักเรียนล้างมือ มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และมีการเว้นระยะห่างของโต๊ะนักเรียนในห้องเรียน  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองว่านักเรียนทุกคนเมื่อมาเรียนในโรงเรียนจะต้องปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19 ( Covid-19) ทุกคน