สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการจัดการสอบทางการศึกษาระดับขาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันสุดท้าย

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 06.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งเป็นศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการประจำศูนย์สอบได้ดำเนินการส่ง – รับมอบข้อสอบและกระดาษคำตอบแก่ตัวแทนคณะกรรมการประจำสนามสอบเพื่อนำไปส่งมอบให้คณะกรรมการประจำสนามสอบ ดำเนินการทดสอบนักเรียนระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการทดสอบวันสุดท้าย  และในเวลาประมาณ 15.30 น.ตัวแทนคณะกรรมการประจำสนามสอบได้ดำเนินการส่งมอบเอกสารในการดำเนินการสอบ ให้คณะกรรมการประจำศูนย์สอบ ครบทุกสนามสอบ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม กำกับติดตามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2561 นำโดย น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิชย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ,นางวนาลิน  ขามเกาะ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะฯ ตรวจเยี่ยม กำกับติดตาม ณ สนามสอบ โรงเรียนเนินสง่าวิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์),โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย