สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมทุกเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด ตระหนักและแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ และสร้างความรักสามัคคีภายในองค์กร ขานรับนโยบายเขตพื้นที่สุจริต จากนั้น  รอง ผอ.สพป.ได้พบปะแจ้งข้อราชการ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพื้นฐาน (O-Net) ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ แนะนำบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ฯ   ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชัยภูมิ เขต 3