สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตรวจรับแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (Reading Test : RT)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยนางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ ได้ดำเนินการตรวจ-รับ แบบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (Reading Test : RT) เพื่อเตรียมการดำเนินการสอบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจะดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบฯ ต่อไป