สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดทำ MOU ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  กับโรงเรียนคุณภาพ ในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนปิน และโรงเรียนบ้านหนองโค้ง และจัดทำ MOU โรงเรียนคุณภาพกับโรงเรียนเครือข่าย ในการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ โดยมี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1