ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนางเปรมฤดี เกลาพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวสุทธิลักษณ์ ภูริชัยพัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม เพื่อให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยยืดตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตลอดทั้งติดตามการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และชื่นชมผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมมือกันในการวางแผนงาน การนำนโยบายทั้ง 4 มิติมาปรับใช้ทั้งในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพและด้านคุณภาพ การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้การบริหารงานภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาตามจุดเน้นของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยมีนายศุภชัย สิงห์โต ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม คณะครู นักเรียนโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้