สพป.ระยอง เขต ๒ ต้อนรับผู้รับผิดชอบโครงการ PPP Plastics

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาววัลลภา รักษ์สังข์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับผู้รับผิดชอบโครงการ PPP Plastics ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาสังคม โดยจังหวัดระยองได้รับเลือกให้เป็นต้นแบบเรื่องการจัดการขยะและพลาสติกแบบครบวงจรและยั่งยืน ตามแผนงานจะดำเนินการทุก อปท.ในพื้นที่ รวมถึงภาคการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง สนับสนุนให้มีการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ไปพร้อมกันด้วย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒