สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบดิจิทัลยุคใหม่ ให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

   วันที่ 24 มกราคม 2565 นายวัลลภ โตวรานนท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบดิจิทัลยุคใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้มีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายธนภัทร โกศะโยดม ผู้ผลิตสื่อและนักวิชาการอิสระด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม ทีได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและสอนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และนายปริวัฒน์ ไชยวงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การลงประชาสัมพันธ์บนหน้าเว็บ สพป.เชียงใหม่ เขต 6