ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ร่วมแลกเปลี่ยนทางวิชาการ กับคณะนักวิจัยการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning

วันที่ 24 มกราคม 2565 นายอรรถพล บัวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมต้อนรับคณะวิจัย ได้แก่ Ms.Diane Fisher-Naylor (Director Creativity, and Education) อาจารย์ประไพรัตน์ จรดล ล่ามแปลภาษา อาจารย์ ดร.การญ์พิชชา กชกานน หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning (วิจัยเชิงปฏิบัติการ) จาก มรภ.หมู่บ้านจอมบึง โดยทางคณะวิจัยได้แลกเปลี่ยนทางวิชาการกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญในประเด็นการพัฒนาครูด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการจัดการเรียนรู้ Active Learning หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพาคณะวิจัยเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ทางคณะวิจัยได้พูดคุยสัมภาษณ์นักเรียน ในช่วงท้ายได้ติดตามการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาของนางสาวชลธิชา รุ่งพราน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ทางโรงเรียนบ้านบางเจริญขอขอบพระคุณทางคณะวิจัยมา ณ โอกาสนี้