ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหล่ายท่า โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา และโรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหล่ายท่า โรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา และโรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน  เพื่อเยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง ติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง , การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน , ห้องเรียนคุณภาพ , การเตรียมความพร้อมในการทดสอบ O-NET , การศึกษาต่อของนักเรียนชั้นป.6 และความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการตั้งใจ มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่