สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.

     นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

    ทั้งนี้  มีกำหนดการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2565  ณ โรงเรียนทุกโรงในสังกัด โดยใช้รูปแบบการนิเทศชั้นเรียนทุกชั้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นำยุทธศาสตร์ นโยบาย จุดเน้นของชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ( ก้าว “9” ไปด้วยกัน) และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มากำหนดเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน