รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนานสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2564 จังหวัดขอนแก่น

วันที่  5  กุมภาพันธ์  2565  เวลา  14.00  น.  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  5  รองประธานคณะกรรมการจัดสอบจังหวัดขอนแก่น  ให้การต้อนรับ  ว่าที่ร้อยตรี  ธนุ  วงษ์จินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบที่ได้ดำเนินการสอบ  ภาค  ก  เพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  พ.ศ.  2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ.  กำหนด  บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป  ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  COVID – 19  อย่างเคร่งครัด  ณ  สนามสอบโรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น