การสอบแข่งขันบรรจุ “ครูผู้ช่วย” สพฐ. ปี ๒๕๖๔ (ภาค ข) จังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๕ เป็นประธานดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ (ภาค  ข)  ซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID – 19)  อย่างเคร่งครัด  ณ สนามสอบโรงเรียนนครขอนแก่น  ตำบลบ้านทุ่ม  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น