ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นม.3

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564 นักเรียนชั้นม.3 ในสังกัด จำนวน 4 สนามสอบ ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ อ.ลี้ สนามสอบโรงเรียนบ้านห้วยหละและโรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง และสนามสอบโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหนองล่อง เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และได้มาตรฐานตามที่สทศ.กำหนด พร้อมกันนี้ได้ให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ดำเนินการสอบและในโอกาสเดียวกันนายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบจำนวน 3 สนามสอบ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน อ.ทุ่งหัวช้าง , โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร และ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ เพื่อให้การตรวจเยี่ยมและติดตามครบทุกสนามสอบ