ศูนย์สอบ สพป.อุดรธานี เขต 2 สนามสอบสีขาว

       วันที่ 12 กุมภาพันธ์  2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบหมายให้ นายสมาน บุญจะนะ ดร.ศุภชัย โถบำรุง และนายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 24  สนามสอบ นักเรียนสมัครใจสอบ 2,469 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 29  สนามสอบ นักเรียนสมัครใจสอบ 899 คน ดำเนินการสอบในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ได้มอบนโยบายให้ สนามสอบ O-NET สีขาว มีความโปร่งใส ยุติธรรม ได้คุณภาพ  ในการจัดสอบทุกขั้นตอน