สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ ดร.ธนา โด่งพิมาย นายยอดรัก บุรวัฒน์ นายวงศกร ประกอบนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สนามสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด จำนวน 26 สนาม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบ ตลอดจนติดตามการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)