สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับศูนย์ สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยมีศูนย์กระจายข้อสอบ 6 ศูนย์ 1)สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 1 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ 2)สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 2 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี 3)สหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 3 โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา 4)สหวิทยาเขตบ้านบึง1 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) 5) สหวิทยาเขตบ้านบึง 2 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ 6)สหวิทยาเขตหนองใหญ่ โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการทดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ดำเนินการทดสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามความสมัครใจ   โดยทุกสนามสอบได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีโรงเรียนเข้าสอบจำนวน 76 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 2,609 คน คิดเป็นร้อยละ 87.52 โรงเรียนสมัครสอบร้อยละ 100 จำนวน 42 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.22 -ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโรงเรียนสมัครใจเข้าสอบจำนวน 20 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 766 คน คิดเป็นร้อยละ 78.81